Privātuma politika

SIA “Eglītis un Partneri” apstrādā jūsu datus, ņemot vērā nepieciešamību stingri regulēt konfidenciālas informācijas un personu datu apstrādi un aizsardzību saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem un EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).


Personas dati var tikt ievākti tikai nolūkam veikt tulkojumu, noformēt pasūtījumu, sazināties ar personu tulkojuma izpildes sakarā un grāmatvedības vajadzībām. Par personas datiem ir uzskatāma jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējumu fizisko personu.


Ja Pasūtītāja tulkošanai iesniegtajā dokumentācijā un datnēs ir ietverti tādi dati, pēc kuriem var identificēt konkrētu fizisko personu, t.i., kas attiecas uz identificētu vai identificējumu fizisko personu (Personas dati), tad šādos gadījumos attiecībā uz saņemtajiem Personas datiem Izpildītājs (SIA “Eglītis un Partneri”) kļūst par Personas datu apstrādātāju un apņemas nodrošināt Personas datu aizsardzības atbilstību Latvijas Republikā piemērojamo normatīvo aktu prasībām, t.sk. Regulas, it īpaši tās 28. panta un 32. panta prasībām.

Izpildītājam var tikt nodoti šādi Personas dati:

— vārds un uzvārds;
— personas kods vai identifikācijas numurs;
— dzimšanas datums, vieta u.c.
— dzīvesvietas adrese;
— telefonu numuri;
— e-pasta adrese;
— personas IP adrese, kā arī citi Pasūtītāja pārziņā esoši Personas dati atbilstoši Pasūtītāja nepieciešamībai.


Personas datu apstrādē Izpildītājs nodrošina, ka:

— Personas dati tiek apstrādāti tikai Pasūtītājam iesniedzamā tulkojuma sagatavošanai;
— Personas dati netiek apstrādāti, t.sk. izsūtīti vai uzglabāti, ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstu teritorijas bez iepriekšējas Pasūtītāja rakstveida piekrišanas.
— Personas dati netiek ievadīti automātiskās tulkošanas sistēmās bez iepriekšējas Pasūtītāja piekrišanas saņemšanas.
— Pēc pasūtījuma nodošanas personas dati vai to saturošā informācija pēc klienta pieprasījuma tiek dzēsta.