Tekstu pieņemšana tulkošanai

Jūs varat atsūtīt mums tekstus tulkošanai elektroniskā vai papīra (t.sk. pa faksu nosūtītā vai ieskenētā) formātā, kā arī Word vai citā programmā sagatavotus dokumentus. Tulkojumus mēs parasti sagatavojam Word redaktora programmā1. Mazākais viena atsevišķa pasūtījuma apjoms ir puslapa2.

1Mēs varam veikt tulkojumus arī Excel un citās programmās, izmantojot jūsu mums atsūtīto datni kā veidni. Tomēr šādu tulkojumu cena būs augstāka un tiks noteikta, ņemot vērā nepieciešamo papildu darbu.

2Nosakot tulkojumu izmaksas, mēs izmantojam tā saucamo standarta (domājamo) lapu, kas sastāv no 1800 zīmēm ar atstarpēm. Ja zīmju skaits pārsniedz 900 zīmes, tā tiek uzskatīta par 1 pilnu lapu.

Kādus tekstus tulkošanai nepieņemam

Mēs netulkojam tekstus, kas satur personīgus apvainojumus, aizskarošus vai pazemojošus apzīmējumus jebkurai personai, politiskai, etniskai, rases vai reliģiskai grupai, kas mudina uz rasu, etnisko, reliģisko vai politisko neiecietību, vardarbību, terorismu un cita veida ekstrēmismu. Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem noteikt, vai teksts satur minētās idejas vai apzīmējumus.

Termiņi

Tulkošanas apjoms vienam klientam dienā ir 5 standarta lapaspuses no/uz angļu, latviešu, krievu valodu un 3 lpp. dienā citās valodās un veicot sarežģītu tekstu tulkojumus. Pasūtījumi var tikt veikti ātrāk par šādiem tarifiem:

paātrināto — 30%, ja tulkojuma apjoms pārsniedz 5 lpp. dienā uz/no angļu/latviešu/krievu valodas vai 3 lpp. dienā uz/no pārējām valodām un sarežģītiem tekstiem.

steidzamo — 60%, ja tulkojuma apjoms pārsniedz 10 lpp. dienā uz/no angļu/latviešu/krievu valodas vai 6 lpp. dienā uz/no pārējām valodām un sarežģītiem tekstiem.

supersteidzamo — 120%, ja tulkojuma apjoms pārsniedz 20 lpp. dienā uz/no angļu/latviešu/krievu valodas vai 12 lpp. dienā uz/no pārējām valodām un sarežģītiem tekstiem.

brīvdienu / nakts tarifs — 120%, tiek piemērots pasūtījumiem, kas pilnībā vai pamatā tiek izpildīti brīvdienās un/vai ārpus parastā darba laika. Ja šajā laikā veicamais apjoms normālā darba laikā atbilst paātrinātajam, steidzamajam vai supersteidzamajam tarifam, tad attiecīgie piemērojamie tarifi tiek summēti un var sasniegt, attiecīgi +150%, +180% un +240%.

Konfidencialitāte

Konfidencialitāte ir tulka darba absolūti neatņemams nosacījums. Mēs pilnībā apzināmies, ka jebkurš teksts var būt "jutīgs". Tāpēc mūsu uzņēmums nevienai personai vai institūcijai nesniedz nekādu informāciju par izpildītajiem pasūtījumiem un/vai pasūtītājiem, izņemot un tikai tādā mērā, kādā/ja to pieprasa Latvijas tiesībsargāšanas iestādes, pamatojoties uz spēkā esošo likumdošanu.

Apliecinājums ar tulka parakstu

Noteiktos gadījumos, kad klientam nav nepieciešams notariāli apliecināts tulkojums vai kad notariālo apliecinājumu nav iespējams nodrošināt, mēs sagatavojam tulkojumus, kas apliecināti ar tulka parakstu un mūsu uzņēmuma zīmogu1.

1Šie tulkojumi tiek noformēti saskaņā ar 00.08.22 MK Noteikumiem Nr. 291, “Kārtība, kādā apliecināmi tulkojumi valsts valodā”.